TabTopbar

ปรัชญา วิสัยทัศน์

21 ม.ค. 2559
4110 times

LogoBW

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ปีการศึกษา 2558 - 2562

วิสัยทัศน์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

นโยบาย

 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถ โดดเด่นในด้านวิชาการ ด้านภาษา และเทคโนโลยี
 4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเข้าสู่

การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ

 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ มีสุขภาวะที่ดี    

มีสุนทรียภาพ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง
 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยี  ได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

 1. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

 1. บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยการนิเทศติดตามงานอย่างมีระบบ
 2. พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและเหมาะสมให้กับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 1. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กร
 3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน
 4. จัดการศึกษาอบรมเพื่อสร้างผู้นำทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

  พันธกิจ

  ด้านผู้เรียน

  1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้า เพื่อสร้างนวัตกรรมคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เหมาะสมกับความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21


  ด้านครูและบุคลากร

  1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู และส่งเสริมขวัญกำลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน


  ด้านสถานศึกษา

  1. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มีกระแสเรียกได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำคาทอลิก พร้อมทั้งมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก


  กลยุทธ์

  ด้านผู้เรียน

  1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางคริสต์ศาสนา และทางศาสนาที่ตนเองนับถือ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (น.1)
  2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (น.2)
  3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม (น.3)
  4. ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับเข้าสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ (น.4)
  5. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต (น.5)
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (น.5)

       
  ด้านครู

  1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู (น.6)
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา ส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน (น.6)
  3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก (น.7)
  4. พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ (น.7)
  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (น.8)
  6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโยลีได้อย่างเหมาะสม (น.8)

       
  ด้านโรงเรียน

  1. บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า นิติธรรม ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม มีการนิเทศ กำกับ ติดตามงานอย่างเป็นระบบ (น.9)
  2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพ (น.9)
  3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียน และ ตอบสนองความต้องการของชุมชน (น.10)
  4. จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง (น.10)
  5. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ และเป็นระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีความสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ (น.11)
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น.11)
  7. สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร (น.12)
  8. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ทั้งด้านระบบบริหาร การจัดการศึกษา บุคลากร (ISO 9001) อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม (ISO14001) (น.13)
  9. พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่น ๆ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก (น.13)
  10. จัดการเรียนการสอนให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มีกระแสเรียก และมีความสนใจจะเป็นนักบวช ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำคาทอลิก (น.14)

Rate this item
(0 votes)