TabTopbar

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

21 ม.ค. 2559
5824 times


อั
ตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คนดีศรียอแซฟ

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อของท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH

J = Justice = ความยุติธรรม

O = Obedience = ความเชื่อฟัง

S = Silence = ความเงียบ สงบ

E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี

P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์

H = Humility = ความสุภาพ

จากคุณค่าพระวรสารเหล่านี้จึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง เพื่อส่งเสริม

ให้นักเรียนเป็นผู้ที่ แต่งกายดี พูดดี ทำดี

สามัญชาย (JSB) สุภาพบุรุษ (Gentleman)

สามัญหญิง (JSG) กุลสตรี (Lady)

English Programme ฉลาด (Smart)

อนุบาล (KDG) มีความสุข (Happy)


แผนกสามัญชาย

แผนกสามัญชายต้อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับเพศตรงข้าม และกับทุกคนให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัต

ลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ

Gentle = อ่อนโยน

Man = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอ่อนโยน

แผนก English Program

นักเรียนแผนก English Programme ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme จึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ

Stability = ความแน่วแน่มั่นคง

Mercy = ความเมตตากรุณา

Awareness = ความใฝ่รู้

Reliability = ความไว้ใจ เชื่อใจ

Tenderness = ความอ่อนโยน ฉลาด คือ นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออกอย่างมีภูมิรู้ และภูมิธรรม\


แผนกสามัญหญิง

นักเรียนแผนกสามัญหญิงต้อง มีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น เคารพและให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิงจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ

Love = ความรัก

Achieve = ความสำเร็จ

Decency = ความประพฤติที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

Young = ความสดใสตามวัยกุลสตรี คือ เป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยความดี ความรู้ และความสามารถ


แผนกอนุบาล

นักเรียนแผนกอนุบาลมีจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นตามอัตลักษณ์ คือ Happy ซึ่งมีคำอธิบายดังนี้

H = Healthy = สุขภาพดี

A = Activity = มีกิจกรรมนำความรู้

P = Preparation = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม

P = Play = เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

Y = (all by) yourself = บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง

มีความสุข คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จากการเล่น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรื่องการอบรม ดูแลนักเรียน นักเรียนที่จบจากสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วไป จึงเป็นที่มาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ


โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย


ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักคุณค่าพระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝ่ายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับนักเรียน 

โรงเรียนดูแลนักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการป้อมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแลนักเรียนในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน

ด้วยโครงการ ORA et LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด้านศาสนาขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี โดยบุคลากรทางศาสนาอบรมนักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)

เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอื่นๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน

Rate this item
(0 votes)