TabTopbar

การเลื่อนกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

04 มี.ค. 2565
725 times
ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ฉบับที่ 14/2565
เรื่อง การเลื่อนกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และปรับกำหนดการบริการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Annouce15
Annouce15 1
Rate this item
(0 votes)