TabTopbar

กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

18 มี.ค. 2565
578 times

ประกาศ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย / Joseph Gifted / EP กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

วันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 8.00 - 15.00 น.)

สถานที่จำหน่าย

ชุดนักเรียน ณ โรงอาหารฟรังซิสเซเวียร์

ชุดพละ ชุดว่ายน้ำ และอุปกรณ์การเรียน ณ ห้องสหการ โทร. 02-101-4687 ต่อ 3504

annouce16

Rate this item
(1 Vote)