TabTopbar

ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

01 เม.ย. 2565
395 times
ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ฉบับที่ 15/2565
เรื่อง กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และรับเอกสารแสดงผลการจบช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
annouce17
annouce17 1
Rate this item
(0 votes)