TabTopbar

15/6/65 พิธีไหว้ครู แผนกชาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

15 มิ.ย. 2565
57 times

? พิธีไหว้ครู แผนกชาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

? วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐น. - ๐๙.๓๐ น. : พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖
และพิธีประดับเข็มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เวลา ๐๙.๔๐น. - ๑๐.๕o น. : พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖
ณ ลานเอนกประสงค์อาคารพรังซิสเซเวียร์

ไหวคร65

Rate this item
(0 votes)