TabTopbar

กิจกรรม Chinese Camp / English Camp

25 ส.ค. 2566
203 times
? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
? จัดกิจกรรม Chinese Camp / English Camp
✈️ 8 - 12 ตุลาคม 2566 ? Taiwan & Chinese Camp (5 วัน)
✈️ 9 - 12 ตุลาคม 2566 ? Singapore English Camp (4 วัน)
✈️ 9 - 14 ตุลาคม 2566 ? Singapore English Camp (6 วัน)
✈️ 9 - 22 ตุลาคม 2566 ? Australia English Camp (14 วัน)
?ฝ่ายวิชาการ : 02-101-4687 /ประถม : 3202 /มัธยม : 3203 /EP : 4105
☎️ ติดต่อคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ทุกท่าน หรือ
? มิสณัฐชญา บุปผาชาติ ☎️ 08-1986-0248
 
12
 
13
14
 
15
Rate this item
(0 votes)